Raumen am Brill

Raumen am Brill

Och tëschent eise Produktioune si fläisseg Hänn gefrot.

Am Brill – an engem Schapp – do war laang Zäit eisen Depot wou mir eist Holz gelagert hunn dat eis Opriichtekipp fir di opwänneg Bühnen fir eis Spektakele brauch.

Well d’Groussbusser Gemeng, di eis während Joren dëse Schapp zur Verfügung gestallt huet, dësen awer elo fir hier eegen Zwecker brauch gouf den 19. November eist Holz an e Container ëmgetesselt.

 

tries