De Schënner Steis (1995)

2. grousse Fräiliichtspektakel den 20., 21., 22., 27., 28., an 29. Juli 1995

De Schënner Steis (1995)

Mir sin am Joër 1750. Als Zentralfigur gesi mer de Néckel Steis, deen déi Zäit eng besonnesch Roll am Duerf gespillt huet; hie war Dokter, Schënner, Schreiwer, Geschäftsmann, Wiirt, Foermann a Bauer.

D’Stéck, wat op perséinlechen Opzeechnungen vum Steis baséiert, as eng Mëschung aus historësche Fakten a vun Theaterfiktioun.

Mier erliewen d’Zäit vun der Maria-Theresia an vum Schlass sëtzt de Här Valensart. Et ass esou muenches lass zu Bus, an och de Schankemännchen as nët ganz vergiess: hie geeschtert op eemol erëm duerch d’Duerf.

Text a Regie: Jemp Schuster

Assistenz: Christiane Thommes

Musék: Balli Baldauff

Dekore: John Elsen


ä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *