Andréck aus de Prouwen

Andréck aus de Prouwen

D’Raten hausen zu Groussbus am Prommenhaff.

Nach gëtt geprouft, mee geschwënn gëtt et eescht. D’Première réckelt ëmmer e Stéck mi no.

E Sonndeg war deen 1. Filage, wou mir di eenzel geprouften Szenen eng Kéier duerchlafe gelooss hunn. E puer Andréck vun dësem spannenden Exercice. En Avant-goût op dat wat Iech vum 18 Juli un am Prommenhaff erwaart.

tries