De Prommenhaff vun uewen

De Prommenhaff vun uewen

De Prommenhaff zu Groussbus, an der Baaschtnecher Strooss op Nummer 5, ass zënter dem 26. Januar 1988 op der Lëscht vum Zousaz-Inventaire vun den nationale Monumenter agedroen. Fir déi Bousser heescht d’Baaschtnecher Strooss Broutgaass.

 

Photo: Georges Klomp

Mir sinn immens frou op dësem flotte Site kënnen ze spillen. D’Gemeng Groussbus ass ee vun eise wichtegste Partner. Ouni hier Ënnerstëtzung kinnte mir dëse Spektakel net organiséieren.

tries