Ofgesot

Ofgesot

Aus deene bekannte Grënn, musse mir eise Kannertheater vun dësem Joer leider ausfale loossen. Och eisen Owend mam Ensembel Tridespattes vum 8. Januar 2021 fält an d’Waasser.

Leider ass ët eis ënnert deenen ablécklechen Zoustänn nit méiglech dës Manifestatioune bäizebehalen. Mir hoffen op äre Versteesdemech.

Kultur muss weiderliewen. Mir wäerten dofir nit midd ginn eis fir d’Weiderliewe vun der Kultur an eiser Regioun an doriwwer eraus anzesetzen a freeën eis lo scho fir iech all gesond a monter erëm ze gesinn.

De Comité vun der Schankemännchen asbl

tries