Day: October 17, 2018

De Schatz vu Stëbsebuerg

…sou heescht di nei Kannerproduktioun vum Schankemännchen di vum 28. bis den 30. Dezember 2018 zu Groussbus opgefouert gëtt. E puer Wuert zur Geschicht… Do ass eng Band Kanner, déi…